Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  MAPA STRONY
Ważne dokumenty
Patronat Starosty Suwalskiego
Elektroniczne dzienniki urzędowe
Starostwo Powiatowe
      Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach
      Wydział Organizacyjny
            Naczelnik Wydziału
            Informacja publiczna
            Skargi i wnioski
            Sprowadzenie zwłok
      Wydział Komunikacji
            Wydział komunikacji
            Ogłoszenie o opłacie za wydanie prawa jazdy
            Licencje
            Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy rozszerzenie uprawnień
            Wydanie wtórnika prawa jazdy
            Wymiana prawa jazdy
            Wydanie prawa jazdy po zatrzymaniu
            Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
            Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej
            Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora
            Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
            Rejestracja pojazdu
            Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
            Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
            Dokonanie lub skreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym
            Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
            Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
            Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
            Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
            Rejestracja nowego pojazdu
            Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w RP
            Czasowa rejestracja pojazdu
            Wyrejestrowanie pojazdu
            Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
            Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej nadwozia podwozia lub ramy i wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej
            Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
            Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy
            Wykaz stacji kontroli pojazdów w powiecie suwalskim
            Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
      Wydział Architektury i Budownictwa
            Wydział Architektury i Budownictwa
            Pozwolenie na budowę , wykonanie robót budowlanych
            Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
            Przeniesienie pozwolenia na budowę
      Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami
            Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami
            Przyjęcie dokumentacji technicznej do powiatowego zasobu geodezyjnego
            Zgłoszenie robót geodezyjnych i kartograficznych
            Poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w PODGiK
            Udzielenie informacji poprzez udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych
            Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
            Kserokopia mapy zasadniczej
            Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
            Zaświadczenie potwierdzające istnienie gospodarstwa
            Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego
            Kopia rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali, wykaz działek i dskorowidz właścicieli
            Udostępnienie materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości
            Kserokopia mapy ewidencji gruntów i budynków
            Scalenie i wymiana gruntów
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu
            Ochrona gruntów rolnych i leśnych (wyłączenia z produkcji rolnej)
            Klasyfikacja gruntów
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu
            Nadanie na własność działki siedliskowej
            Nadanie na własność działki dożywotniego użytkowania
            Wywłaszczenie nieruchomości
            Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
            Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa w drodze przetargu
            Zbycie sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu w drodze bezprzetragowej
            Oddanie w trwały zarząd nieruchomości
            Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
            Zamiana majątku Skarbu Państwa
            Zamiana majątku Powiatu
            Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - trwałego zarządu
            Zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu
      Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
            Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
            Orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej
            Zatwierdzenie statutu spółki wodnej
            Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
            Wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi urządzeniami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej
            Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego
            Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
            Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
            Wydanie zezwolenia na transport odpadów
            Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
            Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna
            Zmiana lasu na użytek rolny
            Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy
            Wydanie decyzji o ustalenie linii brzegowej
            Zgłoszenie do rejestru zwierząt chronionych na podstawie prawa Unii Europejskiej
            Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
            Zgłoszenie do rejestru zwierząt
            Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
            Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
            Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
            Wydanie pozwolenia zintegrowanego
            Wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów
            Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
      Wydział Finansowo - Budżetowy
            Wydział Finansowo - Budżetowy
            Zasady uiszczania opłat w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
      Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju
            Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju
            Patronat Starosty Suwalskiego
      Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej
            Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej
            Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalncyh ośrodków szkolno - wychowawczych
            Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
            Postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
            Stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych
            Dotacje
            Pozarządowe organizacje sportowe
            Pozarządowe organizacje sportowe
            Zlecenie do prowadzenia zadań z zakresu kultury fizycznej organizacjom pozarządowym
            Stypendia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych
            Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
            Wpis do ewidencji stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej
      Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            Prawo konsumenckie
      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach
            Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach
      Petycje
            Petycja wniesiona przez Kancelarię Prawną Świeca i Wspólnicy sp.k. z Warszawy
      Biuro Rzeczy Znalezionych
            Biuro Rzeczy Znalezionych
Jednostki Organizacyjne Powiatu
      Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych Powiatu
      Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
      Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
      Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku
      Zespół Szkół w Dowspudzie im. gen. L.M. Paca
      Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
      Dom Dziecka w Pawłówce
Powiatowe służby, inspekcje, stra[...]
      Dane teleadresowe powiatowych służb, inspekcji, straży
Usługi
      Sala Konferencyjna
Organy Powiatu
      Rada Powiatu
            Radni Rady Powiatu
            Komisje Rady
            Rys historyczny
            Herb i Flaga Powiatu
            Statut Powiatu
      Zarząd Powiatu
Historia
      Historia
      Legendy
      Sławni Ludzie
            Ludwik Michał Pac
            Emilia Plater
            Aleksander Połujański
            Aleksander Osipowicz
            Ignacy Dominik Downar-Zapolski
            Maria Konopnicka
            Alfred Jan Maksymilian Wierusz-Kowalski
            Karol Hoffman
            Kazimierz Kulwieć
            Jerzy Lalewicz
            Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska
            Aleksander Putra
            Antoni Patla
            Jan Ciecierski
            Jan Ciecierski
            Kazimierz Górnicki
            Knut Olof Falk
            Alfred Lityński
      Zabytki
Środowisko naturalne
      Środowisko
      Kraina Moren
      Kraina jezior
      Herbowe rzeki
      Kraina zielona
Turystyka
Gospodarka
      Rolnictwo
      Przemysł
Imprezy w powiecie
      Imprezy cykliczne
      Kalendarz imprez na rok 2015
Galeria zdjęć
      Powiat Suwalski z lotu ptaka
      Krajobrazy Suwalszczyzny
      Flora Suwalszczyzny
      Fauna Suwalszczyzny
      Powiatowe Święto Plonów 2007
      Powiatowe Święto Plonów 2006
      Międzypowiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Galeria audio i wideo
      Biznes w powiecie suwalskim - mamy to w naturze
      Ocalić od zapomnienia - promocja idei i dziedzictwa gen. hr. L.M. Paca
      Dolina Rospudy – rzeka możliwości (dla turystów)
      Dolina Rospudy – rzeka możliwości (dla inwestorów)
      Na dobry początek własnego biznesu (Osiągnięcia uczestników projektu)
      Dożynki 2013 w nowej scenerii - przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie
      Audycja dźwiękowa nt. projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego (...)
      Druga audycja dźwiękowa nt. projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego (...)
      Trzecia audycja dźwiękowa nt. projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego (...)
      Koloryt ziemi suwalskiej - powiat suwalski w czterech porach roku
niepełnosprawni
Współpraca
      Współpraca lokalna
      Współpraca zagraniczna
            Nowy partner Powiatu Suwalskiego
            Spotkanie partnerskie w Oziorskim Centrum Młodzieży
            Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach
            Rajd turystyczny na pograniczu polsko-litewskim
            Dalsza współpraca międzynarodowa z litewskim Jurborkiem
            Dni Agrobiznesu w Dowspudzie - dożynki dla rolników i przedsiębiorców z terenów wiejskich
            Współpraca z litewską Kalwarią i rosyjskim Oziorskiem
            Wizyta delegacji z Jurborka - wspólne plany na przyszłość
            Holendersko - polskie mosty przyjaźni
            Powiat na Międzynarodowej Wystawie Gospodarczej „Biznes 2010” w Jurborku
            Z biznesem do litewskich sąsiadów
            Wpółpraca polsko - litewska z myślą o najbardziej potrzebujących
            Delegacja białoruska
            Goście z Azerbejdżanu z wizytą w powiecie suwalskim
            Kolonie dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce
            Spotkanie z litewskim samorządem rejonu Szaki (Šakiai)
            Podpisano porozumienie o współpracy (Powiat Suwalski i Powiat Kalwaria - Litwa)
            Partnerska wizyta w Powiecie Müritz
            Partnerska wizyta w Rejonie Grodzieńskim
            Mosty Przyjaźni pomiędzy Holandią i Powiatem Suwalskim
            Wizyta litewskiej delegacji z rejonu Jurbarkas
            Konferencja pt.:"Cel:Europejska Współpr. Terytorialna-Program Współpr. Transgranicznej Litwa-Polska"
            Wizyta przedstawicieli Powiatu Suwalskiego na Grodzieńszczyźnie (28-30 września 2007)
            Wizyta gości z partnerskiego Powiatu Müritz (19-21 września 2007)
            Wizyta delegazcji z Powiatu Suwalskiego w partnerskim powiecie Müritz (Niemcy) (22-26.08.2006)
            Wizyta delegacji z Powiatu Suwalskiego w Kalwarii (14-15.11.2005)
      Atrakcyjne miejsca inwestycji
            Bolcie
            Dowspuda
      Organizacje pozarządowe
            Kontakt i pomoc w urzędzie
            Formularze wniosków
            Organizacje pozarządowe w powiecie suwalskim
            Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2012 roku
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2011 roku
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012 roku
            Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2013 roku
            Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
      Przydatne linki
      UE-projekty
            „Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu ..." zakończony
            Zakończyło się wdrażanie projektu pt. „Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie”
            Ocalić od zapomnienia - promocja idei i dziedzictwa gen. hr. L.M. Paca
            Ochrona zabytków w Polsce i na Litwie
            Wsparcie przedsiębiorczości na Litwie i w Polsce
            Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie
            Ratunek zabytków na pograniczu polsko - litewskim
            Na dobry początek własnego biznesu - zakończony
            Projekt „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody”
            Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
            Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
            Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy
            Spiżarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej
            Od boiska do igrzyska – sportowe spotkania na nowym boisku w Pawłówce
            Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku
            "Aktywna młodzież ożywia zabytki"
            Aktywni sąsiedzi
            Przebudowa Trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji Raczek
            Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II (ASPMAN II)
            Ratunek zabytków na pograniczu polsko - litewskim
            Na dobry początek własnego biznesu - w trakcie realizacji
            Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie - w trakcie realizacji
            Zawodowy skok bez przeszkód - w trakcie realizacji
            „Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Suwalszczyzny krokiem do rozwoju regionu”
            Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
            „Aktywizacja samorządów i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju lokalnego”
            „Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej”
            Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach.
            "Tydzień Polsko - Niemiecki w Euroregionie Niemen – partnerstwo europejskie”
            Inwestycje z Funduszu Phare oraz ZPORR w latach 2004-2006
            Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”
            Rezultaty projektu „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”
STRONA GŁÓWNA
MAPA STRONY
KONTAKT

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU